algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KARATE DO

JEUGD EN VOLWASSEN TRAININGEN MUGA MUSHIN KARATE DO

Muga Mushin Ryu is onderdeel van De Yogaschool Enschede.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de afdeling Muga Mushin Karate Do:

1.1. De eerste Karate Do les is een gratis proefles en niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijfformulier en de machtiging die we per mail toesturen worden ook weer terug gestuurd aan ons. De aanstaande cursist krijgt van de administratie een bevestigingsmail dat de cursist is ingeschreven en wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden, waarna de cursist deze voorwaarden ter kennisneemt.

1.2. De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier online correct is ingevuld en samen met een geldige machtiging bij de administratie van Muga Mushin Ryu per mail ingeleverd is. De datum is tegelijkertijd datum van inschrijving. Er is een minimale deelname van 3 maanden voor iedere cusist.

1.3. Voor iedere eerste inschrijving bij De Muga Mushin Ryu geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen die eerste inschrijving zonder verdere toelichting kan worden herroepen. Dat is niet van toepassing op het eenmalige inschrijfgeld. De termijn van 14 dagen gaat in vanaf het moment van ontvangst van de ondertekende inschrijving.

1.4. De administratie stuurt per e-mail te weten: info@muga-mushin-ryu.nl een bevestiging van de inschrijving naar de cursist.

1.5. Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.

1.6. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Muga Mushin Ryu zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

1.7. Muga Mushin Ryu behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

1.8 De deelnemer dient Dojo Reglementen  van de leslocaties te kennen en zeker ook op te volgen. De link verwijst naar deelnemers en hoe we met elkaar omgaan in de Dojo of oefenruimte. Lees de reglementen goed door.

Goed opvolgen van instructies

2.0. De deelnemer houdt zich aan de door Muga Mushin Ryu gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist of deelnemer de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.1. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij bij inschrijving weet dat deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid zijn en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die als gevolg van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Bovendien zal de cursist of student Muga Mushin Ryu vrijwaren voor aanspraken van derden hierbij.  De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

2.2. Elke cursist of deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden voor aanvang van de les aan de instructeur. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik, alcohol of andere ernstige verslavingen. De leerkracht en/of leiding beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen en klachten altijd op de hoogte gesteld door deelnemer van deelname aan onze lessen. Overleg bij klachten met ons.

2.3. Ook is Muga Mushin Ryu niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren altijd waardevolle spullen van iedere soort thuis te laten. Zie tevens de dojo-kun regels. Doe sieraden allemaal af, thuislaten graag. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

Lesgelden en betalingen

3.0 Lesgelden voor alle lessen Karate Do. De kosten voor de cursussen bedragen vanaf 1 januari 2021 per kalendermaand: zie lesgelden op de site

3.1. Muga Mushin Ryu werkt uitsluitend met automatisch incasso van lesgelden voor alle cursussen. Lesgeld wordt maandelijks afgeschreven rond de eerste helft van betreffende kalendermaand, betreffende het lesgeld van die maand. Verder bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met De Yogaschool dat het maandbedrag per bank vooruit wordt betaald, IBAN – NL69 INGB0007235463 van: De Yogaschool – Enschede.

3.2. De lessen in de cursussen zijn gebaseerd op 44 weken per jaar (meestal meer), derhalve gemiddeld 11 betalende maanden. De maand augustus wordt niet als lesmaand gerekend. Soms zijn er zomerlessen, die worden aangekondigd..

3.3. Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

3.4. We organiseren seminars of doen wel eens mee met lessen van grootmeesters. Deze worden altijd voor vaak per mail of app aangekondigd en hiervoor zijn extra kosten bij deelname. 

3.5. De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de cursist uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een deelname van minimaal 3 maanden.

3.5. De lesgelden kunnen door Muga Mushin Ryu worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren en inflatie. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurt meestal in de maand januari. Als een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaan de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

3.6. De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/ zij ingeschreven staat. Tussen de lessen kan gewisseld worden in dezelfde week, zelfs per locatie. Alle lessen staan in de lesrooster op deze website. Een opschuiven of opsparen van lessen is niet mogelijk. Bij uitzonderingen vraag altijd even vooraf en altijd in overleg de administratie. Dat kan telefonisch of per mailcontact met Muga Mushin Ryu. mail: info@muga-mushin-ryu.nl

Kleding en uitrusting, gedrag bij wedstrijden.

4.0. Karate Do lessen worden doorlopend onderwezen aan volwassenen en de jeugd, met uitzondering van de kerst en zomervakanties. De Karate Do lessen voor de jeugd volgen de schoolvakanties voor de jeugd.

4.1. Voor Karate Do is het dragen van een pak verplicht. We gebruiken ook punches in de training, WKF approoved. Een bitje is vanaf 16 jaar aan te raden. 

4.2. Voor wedstrijden zijn uitrustingen verplicht. Materialen voor wedstrijden kunnen bij ons aangeschaft worden. Sponsorsportkleding of andere materialen zijn een gift aan de club.

4.4. We hanteren een Dojo Kun, dat zijn dojo reglementen zoals eerder aangegeven. We verwachten dat deelnemers en ouders / verzorgers deze reglementen kennen. In navolging daarvan, als de veiligheid in gevaar komt, kunnen we besluiten deelnemers te weigeren bij onze lessen of wedstrijden als deze in strijd zijn met de reglementen.